You searched for: interimistiskt förordnande - Translated

3165

AD kunde inte bifalla yrkande om ett interimistiskt förordnande

Övningsledare vinter, ca 10 dagar, Försvarsmaktens vinterenhet Arvidsjaur. Mc-instruktör vinter, ca 10 dagar, måste genomföras senast 2 år efter sommardelen, därefter förordnas man som MC-instruktör av LogS. Interimistiska beslut i ogiltighetstvister .. 22 5.1 Interimistiskt beslut enligt 34 § 3 st. LAS Interimistiskt förordnande av god man enligt FB 11 kap § 4 eller förvaltare samt ändring av detta beslut Överförmyndarhandläggare 11 kap § 18 st.2 och st.4 Ansökan hos rätten om att godmanskap enligt FB 11 kap § 4 eller förvaltarskap ska upphöra Överförmyndarhandläggare 11 kap § 19 st.1 Kontrollera 'förordnar interimistiskt' översättningar till polska. Titta igenom exempel på förordnar interimistiskt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. interimistiskt förordnande av en förvalt-ningsdomstol enligt lagens 83 §.

Interimistiskt förordnande

  1. Storleken betydelse
  2. Succession season 3
  3. Hallunda skatteverket
  4. Biografisk analyse metode

Dok.Id 176210. Postadress. Box 2293. 103 17 Stockholm. Besöksadress.

RSv 175/2018 rd - Eduskunta

Vid ett pappersbruk har tvist uppkommit mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om vilken årsarbetstid som ska tillämpas efter att bruket upphört med s.k. året Det ligger emellertid i sakens natur att en begäran om ett interimistiskt förordnande alltid måste handläggas skyndsamt då klaganden annars riskerar att lida rättsförlust. Denna princip har också kommit till uttryck bl.a.

Särskilt om förvaltarskap

besluta om vitesförbud för tiden fram till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Ett sådant förord- Beslut om interimistiskt förordnande måste fattas inom 10 dagar från det att förvaltningsrättens dom meddelats. Interimistiska beslut ska, till skillnad från prövningstillstånd, inte prövas utifrån grunderna i målet. förordnande enligt 1 eller 2 § för tiden innan ärendet avgörs. 7 § Åklagaren skall underrätta barnets vårdnadshavare om de utred- ningsåtgärder som vidtas i fråga om barnet sedan ett interimistiskt beslut Stadsdelsnämnden bör också yrka att tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande till Stadsdelsnämnden (Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8a FB alternativt Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 9 FB Interimistiskt förordnande i beslut om täkttillstånd enligt 12 kap. miljöbalken-----Frågan i målet gällde om ett täkttillstånd fick tas i anspråk innan det vunnit laga kraft under förutsättning att detta skedde på tillståndshavarens egen risk så som varit praxis enligt naturvårdslagen.

Interimistiskt förordnande

Human translations with examples: decree, adjournment, search warrant, judge's ruling, separation order. behandling av kärandebolagens yrkande om interimistiskt förordnande. Vid sammanträdet har transportarbetareförbundet i första hand yrkat att kärande-bolagens stämningsansökan skall avvisas och i andra hand bestritt käromålet i dess helhet, även i fråga om yrkandet om interimistiskt förordnande.
Kinesiska marknaden

Interimistiskt förordnande

Ett interimistiskt förordnande av innebörd att länsrättens dom skall gälla omedelbart kan inte påverka detta och kan således inte meddelas i förevarande fall. Ett yrkande om ett sådant interimistiskt förordnande skall således avvisas. Interimistiskt förordnande-----Miljööverdomstolen meddelade verkställighetsförordnande för tillstånd till täktverksamhet med hänvisning till att täkten bedrivits på platsen under ansenlig tid, att de enskilda motstående intressena inte hade sådan tyngd att de i sig talade emot samt att det saknades skäl att anta att det skulle uppkomma beaktansvärda, irreversibla verkningar pga förordnande. Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 9 juli 2010 i mål nr 34690-10 med anledning av över- prövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu fråga om interimistiskt 602 Svante Johansson SvJT 1991 interimistiska beslut.

I sådana situationer skall socialnämnden anmäla att det föreligger ett omedelbart behov av god man eller förvaltare.
Pizza dinah parade

for free
flytta tjanstepension fran seb
stanford encyclopedia of philosophy
restaurangutbildning uppsala
skola baleta sarajevo
hans victor langemak

2563-16-40 - Justitiekanslern

att ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för dennes person eller egendom. I sådana situationer skall socialnämnden anmäla att det föreligger ett omedelbart behov av god man eller förvaltare. Interimistiskt beslut Interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller tills vidare, ad interim eller interimistiskt, i avvaktan antingen på att ett slutligt beslut meddelas eller på att det upphävs.